با سلام

از میانگین درصد ها و نمرات یگان راضی ام و امید وارم این روند پیشرفت ادامه بیابد.

راستی با تلاش های تمامی دانش اموزان توانستیم میانگین های یگان خود را در ازمون های

ترم از یگان شهید احمدی روشن بهتر کنیم و امید وارم همین طور ادامه بیابد.