تحویل: دوشنبه(۹۴/۱۰/27
فارسی
نوشت افعال و حفظ کلمات درس ۹
پیام
نوشتن سالات دروس یک تا سه
هندسه
نوشتن سوالات ۲۱ تا ۳۴ کار در خانه فصل ۶